باشگاه بیلیارد پارت سنندج نائب قهرمان لیگ اسنوکر استان کردستان شد

جدول لیگ اسنوکر 91

نام تیم

چیلان سازه

پارت

لیلاخ

اوراز

ستاره غرب

آس

ونوس

پیشکسوتان

ماد

امتیاز

تفاضل

مقام

چیلان سازه

####

2-3

 3-0    

2-3

 0-3

   0-3  

0-3 

0-3 

0-3 

 15

 14+

قهرمان

پارت

 3-2

 ####

3-1 

1-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

15 

 18+

دوم

لیلاخ

3-0 

3-1 

 ####

3-2 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

14 

 15+

سوم

اوراز

3-2 

3-1 

2-3 

 ####

3-1 

1-3 

0-3 

0-3 

1-3 

13 

 7+

چهارم

ستاره غرب

3-0 

3-0 

3-0 

1-3 

 ####

1-3 

3-1 

2-3 

0-3 

12 

 3-

پنجم

آس

 3-0

3-0 

3-0 

3-1 

3-1 

 ####

0-3 

2-3 

0-3 

11 

 6-

ششم

ونوس

3-0 

3-0 

3-0 

3-0 

1-3 

3-0 

 ####

0-3 

0-3 

11 

 7-

هفتم

پیشکسوتان

3-0 

3-0 

3-0 

3-0 

3-2 

3-2 

3-0 

 ####

 0-3

 14-

هشتم

ماد

3-0 

3-0 

3-0 

3-0 

3-0 

3-0 

3-0 

 3-0

 ####

 23-

نهم

/ 0 نظر / 11 بازدید